You are here

Kiểm Tra An Toàn Kỹ Thuật Phương Tiện Trước Khi Rời Bến

Thực hiện quy định của Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT về về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Công ty đã có Quyết định số 12/2013/QĐ-AK ngày 02-10-2013 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Bộ phận theo dõi an toàn giao thông

1. Sơ đồ Bộ phận theo dõi an toàn giao thông

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận theo dõi an toàn giao thông

 

-         

Lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tả của đơn vị.

-        Kiểm tra đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi xe tham gia hoạt động, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng, sủa chữa định kỳ phương tiện.

-         

Lập sổ sách theo dõi việc thực hiện từng thời điểm về nội dung công việc, vật tư thay thế của theo chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa hoặc sửa chữa đột xuất để làm cơ sở đánh giá chất lượng phương tiện cũng như đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa.

-         

Quản lý, sử dụng dữ liệu từ Thiết Bị Giám Sát Hành Trình để phục vụ công tác quản lý của Công ty và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền.

-         

Thống kê, phân tích tai nạn giao thông, tổ chức rút kinh nghiệm trong đội ngũ lái xe và cán bộ quản lý của công ty.

-         

Lập sổ theo dõi, thống kê có ghi nguyên nhân tai nạn của từng vụ tai nạn.

-         

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

 

3. Phân công nhiệm vụ nhân viên Bộ phận theo dõi an toàn giao thông

 

-         

Ông Nguyễn Hồng Chiến- Trưởng bộ phận: Lập và chỉ đạo các nhân viên bộ phận thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, phụ trách theo dõi hoạt động của các xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Hàng tháng lập báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải tình hình vi phạm của lái xe. Chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm trong đội ngũ lái xe và cán bộ quản lý của Bộ phận.

-         

Ông Phan Huy Hưng: Nhân viên thực hiện việc theo dõi nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, phối hợp với cơ quan nhà nước giải quyết các vụ tai nạn giao thông, tổ chức các buổi học nhằm tuyên truyền những quy định mới về an toàn giao thông, luật, văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đến đội ngũ lái xe công ty. 

-         

Ông Nguyễn Trọng Khanh: phụ trách theo dõi kiểm tra đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi xe tham gia hoạt động, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ phương tiện.